Facebook Addthis

รถยนต์บรรทุกทางทหาร 6x6 5 ตัน 10 ตัน

รุ่น : Military Trucks sized 6x6, 5 tons, 10 tons

ลักษณะการใช้งาน

ใช้สำหรับลำเลี้ยงพลรบในการไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆของทางราชการ

มิติของตัวรถ กว้าง 2.500 เมตร ยาว 8.375 เมตร สูง(ถึงด้านบนของหลังคา 3.230 เมตร

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ

สามารถวิ่งบนทางที่มีพื้นดินอ่อนน้ำหนักกดพื้นสูงสุด 500 Kg

ข้ามสิ่งกีดขวางได้ 400mm

ลุยน้ำได้โดยไมมีการเตรียมการ 800 mm

ไต่ทางลาดชัน 30 องศา

รับน้ำหนักบรรทุกได้ 5 ตัน และ 10 ตัน